Jeśli chcesz się z nami skontaktować zadzwoń:

501 345 277

 

Header

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH PRZEZ NAS ORGANIZOWANYCH

 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej i odesłanie jej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dokonanie zgłoszenia telefonicznie.
 2. Rezerwacja wstępna ważna jest 7 dni od momentu zgłoszenia.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji wstępnej jest wpłacenie zaliczki (w wysokości 25% od całkowitej ceny) w ciągu 7 dni od zgłoszenia.
 4. Klient upoważnia Organizatora do rozpoczęcia świadczenia usług niezbędnych do prawidłowej realizacji rezerwacji od momentu otrzymania zaliczki.
 5. Dopełnieniem rezerwacji wstępnej jest podpisanie Umowy, Regulaminu oraz wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej przez Klienta.
 6. O wszelkich zmianach danych w umowie Klient powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora. Organizator nie odpowiada za niewykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o których nie został powiadomiony.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania Uczestnika do udziału w danej imprezie turystycznej z powodu dysfunkcji zdrowotnych dziecka, które uniemożliwiają sprawowanie właściwej opieki przez wychowawców. Klient zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o dysfunkcji dziecka w momencie zgłoszenia na wyjazd.

 

 

UBEZPIECZENIE

 1. Organizator na rzecz Klienta zawarł umowę gwarancji ubezpieczeniowej z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rondo ONZ 1 w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
 2. Uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia rozpoczęcia kolonii do dnia zakończenia.
 3. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.

 

REZYGNACJA Z IMPREZY

 1. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej z powodów niezależnych od Organizatora (niedostarczenie karty kwalifikacyjnej, niedotrzymaniem przez Klienta terminów płatności, nieprzybycie na zbiórkę, choroby i innych przypadków losowych) Organizator ma prawo dokonać następujących potrąceń wpłat:
 • 25% ceny imprezy – w razie rezygnacji do 35 dnia przed rozpoczęciem imprezy;
 • 50% ceny imprezy – w razie rezygnacji od 34 dnia do 7 dni;
 • 80% ceny imprezy – w razie rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed wyjazdem na imprezę;

  2. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień jej wpływu do biura w formie pisemnej.

 1. Organizator może dokonać potrącenia, o którym mowa wyżej bez względu na termin zawarcia Umowy.
 2. Zgłoszenia rezygnacji z imprezy turystycznej Klient powinien dokonać w formie pisemnej drogą elektroniczną (skan oświadczenia) niezależnie od przyczyny. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Organizatora stosownego oświadczenia w formie pisemnej.
 3. W przypadku przerwania kolonii z przyczyn leżących po stroni Uczestnika z powodu wcześniejszego wyjazdu, choroby, wydalenia dyscyplinarnego koszty nie będą zwracane.
 4. W przypadku gdy klient odstępując od umowy wskaże innego uczestnika ( któremu przekaże uprawnienia i który przyjmie obowiązki wynikające z umowy) nie zostanie obciążony żadnymi kosztami rezygnacji.

 

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące umowy, realizacji programu można zgłaszać w formie pisemnej.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 3. Wszystkie uwagi dotyczące świadczeń w czasie trwania imprezy powinny być kierowane do kierownika grupy, pilota lub właściciela ośrodka w celu ich usunięcia na miejscu.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Klient obowiązany jest stosować się do regulaminów i przepisów obowiązujących w miejscu pobytu.
 2. W przypadku imprez dla dzieci i młodzieży integralną częścią warunków uczestnictwa, są warunki zawarte w regulaminie, który jest integralną cvzęścią umowy. Na kliencie ciąży obowiązek podpisania dokumentu.
 3. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji zawartej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach Turystycznych.